Printable versionSend by emailPDF version

Společnost Alvarez & Marsal Holdings, LLC („A&M“) klade důraz na ochranu soukromí osob, které navštěvují její internetové stránky („uživatelé“), svých zákazníků a jejich kontaktních osob, a také dbá na ochranu soukromí a důvěrnosti informací, které jsou jí svěřeny. Sem patří ochrana osobních informací běžně označovaných jako „Osobní údaje“, které mohou být shromažďovány prostřednictvím internetových stránek společnosti nebo kontaktu zákazníka se společností (například když kontaktní osoba předá společnosti vizitku nebo vyplní kontaktní formulář). Společnost A&M vždy usiluje o dodržování zákonů na ochranu a důvěrnost osobních údajů v každém státě, kde provozuje svou činnost.

Informace pro uživatele internetových stránek
Budeme shromažďovat pouze Osobní údaje, které nám uživatelé našich internetových stránek dobrovolně poskytnou, abychom jim mohli nabízet informace o našich službách. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom vaše Osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí užívali, nepoužívejte tyto internetové stránky a nesdělujte nám žádné své Osobní údaje.

Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na postupy nakládání s informacemi používané všemi internetovými stránkami společnosti A&M, které na tyto Zásady odkazují.  

Shromažďované informace
Jsme oprávněni shromažďovat o vás informace získané tím, jak používáte internetové stránky společnosti A&M. Získáváme také Osobní údaje, pokud se nám je rozhodnete poskytnout. Pro používání našich internetových stránek nepožadujeme registraci.  Informace o sobě nám můžete poskytnout tak, že vyplníte formuláře žádosti o poskytnutí informací na našich stránkách, které mohou obecně obsahovat: jméno, funkci, společnost/adresu společnosti, e-mailovou adresu a čísla telefonu/faxu. Obrazovka se žádostí o informace umožňuje uživatelům klást dotazy a požadovat informace o službách společnosti A&M nebo poskytovat zpětnou vazbu, komentáře nebo návrhy ke službám společnosti A&M.

Informace shromažďované při pohybu na internetových stránkách
Když se pohybujete na našich internetových stránkách, automaticky shromažďujeme technické informace včetně adres internetového protokolu („IP“) prostřednictvím serverových protokolů a další informace prostřednictvím souborů cookie a webových majáků. 

IP adresa je číslo, které identifikuje váš počítač nebo jiné zařízení pokaždé, když se připojíte k internetu; díky ní se mohou počítače a servery navzájem rozeznat a komunikovat spolu po síti. Společnost A&M shromažďuje technické informace, včetně IP adresy použité při připojení vašeho počítače k internetu, vašich přihlašovacích údajů, typu a verze internetového prohlížeče, nastavení časového pásma, typů a verzí plug-inů v internetovém prohlížeči, operačního systému a platformy; tyto neosobní informace agreguje za účelem analýzy a sledování trendů.    

Jednotný lokátor zdroje (Uniform Resource Locator, „URL“) je adresa konkrétní internetové stránky. Shromažďujeme informace o vaší návštěvě, včetně úplné analýzy jednotných lokátorů zdrojů od vašeho vstupu na stránky, během pohybu po stránkách, až po váš odchod (včetně data a času); reakční dobu stránky, chyby při stahování, dobu strávenou na konkrétní stránce, informace o aktivitě na stránce (jako je procházení stránky (scrollování), klikání a přejíždění myší po stránce), také způsob, jakým ze stránky odejdete, a případné telefonní číslo, ze kterého voláte na naši zákaznickou linku.   

Soubory cookie jsou malé textové soubory ukládané na pevný disk vašeho počítače, podle kterých si stránka „pamatuje“, kdo jste. Společnost A&M používá soubory cookie například k sestavování souhrnné statistiky pro zlepšení celkového dojmu z návštěvy internetových stránek. 

Na našich stránkách se vám zobrazí upozornění na používání souborů cookie, které bude vyžadovat váš výslovný souhlas s ukládáním a shromažďováním souborů cookie. Pokud svůj souhlas neposkytnete, nebudou cíleně zaměřené soubory cookie/reklamní soubory cookie ve vašem prohlížeči umístěny a váš počítač neidentifikujeme.  Když souhlas poskytnete, bude vaše volba platná po dobu jednoho roku. I přes odmítnutí však mohou být pro fungování našich stránek nezbytné provozní  nebo funkční soubory cookie. Takové soubory cookie nebudou použitím zmíněného upozornění blokovány. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, můžete tak učinit vymazáním souborů cookie ze svého prohlížeče (tuto možnost najdete často pod záložkou Nástroje nebo Nastavení).

 Více informací o tom, jak společnost A&M používá soubory cookie, najdete v našich Zásadách používání souborů cookie: https://www.alvarezandmarsal.com/cookie-policy.

Webové majáky jsou malé obrázkové soubory na internetových stránkách, které lze používat například k počítání počtu uživatelů, kteří na stránky vstoupili, nebo k získávají jiných souvisejících statistických údajů o stránkách. Když zakážete ukládání souborů cookies v prohlížeči, znemožní se také shromažďování jedinečných informací získávaných pomocí webových majáků.

Užívání shromažďovaných informací
Když vložíte informace na naše internetové stránky, souhlasíte zároveň s tím, že tyto informace užijeme v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí. Žádné získané Osobní údaje nebudou užity pro žádné jiné účely, pokud nepožádáme o váš souhlas a vy nám jej neudělíte, nebo pokud to nebudou vyžadovat nebo povolovat příslušné zákony nebo odborné normy.

Jste-li naším zákazníkem nebo kontaktní osobou, jsme oprávněni zpracovávat vaše údaje, jako např. jméno, funkci, společnost, ve které pracujete, kontaktní údaje (např. pracovní e-mail, telefonní číslo a adresu sídla) a četnost vašich kontaktů a setkání s našimi zaměstnanci. Tyto informace budeme zpracovávat, abychom lépe pochopili náš vzájemný obchodní vztah a kontaktovali vás v záležitostech týkajících se našich výrobků a služeb; svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a/nebo vznést námitku proti tomu, abychom vás ohledně našich výrobků a služeb kontaktovali. V této souvislosti jsme oprávněni zpracovat informace, které jste nám poskytli, například tím, že jste některému z našich zaměstnanců dali svou vizitku, nebo jste své údaje poskytli prostřednictvím kontaktního formuláře nebo žádosti o poskytnutí informací. Informace, které jste nám poskytli, jsme také oprávněni zkombinovat s dalšími informacemi, které o vás uchováváme, například informacemi v našich systémech, které se týkají četnosti vašeho kontaktu s našimi zaměstnanci, a dat, časů a míst setkání s nimi; také informace, které zveřejníte na svém profilu na LinkedIn. Za tímto účelem jsme oprávněni využívat poskytovatelů služeb.  V takovém případě však zajistíme, aby vaše údaje byly dostatečně chráněny. 

Sdílení shromažďovaných informací
Informace získané z internetových stránek se užívají k zamýšlenému účelu uvedenému při jejich shromažďování. Společnost A&M je také oprávněna údaje sdílet s kterýmkoli ze členů našeho koncernu, tj. s našimi dceřinými společnostmi, spřízněnými osobami, naší konečnou holdingovou společností a jejími dceřinými společnostmi a s našimi smluvními poskytovateli služeb, tak, aby mohli tito poskytovatelé služeb naším jménem poskytovat služby, zejména řízení vztahů se zákazníky (customer relationship management, CRM) a poskytovateli analytických služeb a internetových vyhledávačů, kteří nám pomáhají při vylepšování a optimalizaci našich internetových stránek.  Společnost A&M je také oprávněna navázat spolupráci s jinými společnostmi a nabízet v rámci ní společně služby, a také sdílet informace týkající se možnosti společného nabízení služeb v oblasti propagace. Společnost A&M nemá žádný vliv na to, jak naši obchodní partneři užívají námi shromážděné údaje; naši obchodní partneři budou informace užívat podle svých vlastních zásad ochrany soukromí. Společnost A&M Osobní údaje neprodává žádným třetím osobám ani vámi poskytnuté Osobní údaje nepřevádí na třetí osoby za účelem užití pro marketingové účely těchto třetích osob. Společnost A&M si vyhrazuje právo poskytnuté informace užívat nebo zpřístupnit v případě, kdy to vyžadují zákony nebo kdy se důvodně domníváme, že je užití nebo zpřístupnění nezbytné za účelem ochrany práv společnosti A&M a/nebo dodržení zákona nebo jakékoli jiné povinnosti zpřístupnit nebo sdílet vaše Osobní údaje a/nebo za účelem uplatnění našich podmínek používání a/nebo za účelem ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti A&M, našich klientů nebo jiných osob.  To může zahrnovat výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodu a snížení úvěrového rizika.

Odkazy na jiné internetové stránky
Internetové stránky společnosti A&M mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které se neřídí tímto Prohlášením o ochraně soukromí, ale jiným prohlášením, které se od něj může lišit. Doporučujeme uživatelům, aby se před sdělením jakýchkoli Osobních údajů seznámili se zásadami ochrany soukromí každé stránky, kde mají v úmyslu tyto údaje sdělit.

Veřejná fóra (elektronické vývěsky, blogy, chaty apod.)
Společnost A&M může poskytnout odkazy na platformy sociálních médií, které na samostatných serverech provozují osoby nebo organizace, na jejichž řízení společnost A&M nemá žádný vliv. Společnost A&M neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se správnosti informací, které jsou na takových serverech umístěny. Společnost A&M nenese odpovědnost ani v případech, kdy sdílíte Osobní údaje na platformách sociálních médií a následně je užije, zneužije nebo si jinak přisvojí jiný uživatel. Doporučujeme seznámit se se zásadami ochrany soukromí jakýchkoli stránek spravovaných třetí osobou, na které můžeme odkazovat z našich stránek, a zjistit, jak užívají vaše Osobní údaje.

Mezinárodní přenos shromažďovaných informací
Společnost A&M je oprávněna přenášet některé Osobní údaje před zeměpisné hranice.  Například informace shromážděné v Evropském hospodářském prostoru nebo ve státech Asie nebo Severní nebo Latinské Ameriky (nebo jinde) mohou být přeneseny mimo tyto oblasti. Společnost A&M je oprávněna Osobní údaje také uchovávat v jiném státě než tam, kde se nacházíte vy. Tím, že našim stránkám poskytnou své Osobní údaje, vyjadřují uživatelé souhlas s přenosem a/nebo uchováváním těchto Osobních údajů za hranicemi státu.  Přijmeme veškeré přiměřená opatření k tomu, aby s vašimi údaji bylo nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Nastavení týkající se komunikace
Společnost A&M dává v otázkách shromažďování a užívání Osobních údajů uživatelům na výběr. Pokud jste se prostřednictvím našich internetových stránek registrovali jako příjemce jakýchkoli aktuálních informací týkajících se společnosti A&M a nepřejete si dostávat další e-maily, můžete v rámci aplikace, kterou jste použili k registraci, navštívit „odhlašovací stránku“.

Informace o uživateli
Vynakládáme přiměřené úsilí k tomu, abychom osobní údaje shromážděné od našich uživatelů uchovávali pouze pro dobu nezbytně nutnou v souvislosti s účelem, za kterým byly shromážděny, nebo do doby, kdy nás požádají, abychom tyto údaje vymazali (pokud k tomu dojde před uplynutím výše uvedené doby).

Uživatelé mohou být oprávněni vyžádat si kopii osobních údajů, které uchováváme, a mají právo na opravu nesprávných informací. Pokud si přejete takovou žádost předložit nebo se obáváte, že některé z vašich Osobních údajů, které o vás uchováváme, jsou nesprávné, kontaktujte nás prosím prostřednictvím stránky https://www.alvarezandmarsal.com/contact-us.

Bezpečnost
Na ochranu vašich Osobních údajů před ztrátou, zneužitím, pozměněním nebo zničením zavedla společnost A&M všeobecně uznávané bezpečnostní standardy. Přístup k Osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci/partneři společnosti A&M, a to za dodržení přísných požadavků na zachování důvěrnosti.

Odesílání informací přes internet bohužel není zcela bezpečné. Přestože děláme pro ochranu vašich Osobních údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů poskytnutých prostřednictvím našich internetových stránek; jakékoli takové poskytnutí (přenos) je na vaše vlastní riziko. Když vaše informace získáme, budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí dodržování přísných procesů a používání bezpečnostních prvků.

Děti
Společnost A&M chápe nezbytnost ochrany soukromí dětí, zejména v prostředí internetu. Naše internetové stránky nejsou určeny dětem do 13 let ani na ně nejsou zaměřeny; informace o dětech vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Společnost A&M tyto Zásady ochrany soukromí pravidelně přezkoumává a vyhrazuje si právo tyto Zásady ochrany soukromí kdykoli změnit nebo doplnit. Datum účinnosti je uvedeno na začátku prohlášení. Aby byli uživatelé o změnách našeho Prohlášení o ochraně soukromí informování, upozorníme je na zásadní změny výrazným upozorněním, které bude po dobu nejméně dvou týdnu zveřejněno na naší globální domovské stránce https://www.alvarezandmarsal.com.

 Otázky týkající se zásad ochrany soukromí/kontakt
Máte-li jakékoli otázky týkající se těchto Zásad ochrany soukromí, nebo přejete-li si upravit informace, které jste nám poskytli, kontaktujte paní Linda Orton.

_______________________________________________________________________

Vyloučení odpovědnosti/Zásady ochrany soukromí a podmínky užívání internetových stránek
VÍTEJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH („INTERNETOVÉ STRÁNKY“) SPOLEČNOSTI ALVAREZ & MARSAL („A&M“), KTERÉ JSOU VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI ALVAREZ & MARSAL HOLDINGS, LLC („A&M HOLDINGS“). PŘED POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nebo je nemůžete dodržovat, nevstupujte prosím na tyto Internetové stránky ani je jinak nepoužívejte. Použitím těchto internetových stránek stvrzujete, že s těmito Podmínkami souhlasíte a zavazujete se k jejich dodržování.

O společnosti A&M Holdings
Společnost A&M Holdings je mateřskou společností různých světových poskytovatelů odborných služeb.  Odkazy na společnost A&M a Alvarez & Marsal se v tomto prohlášení rozumí společnost A&M Holdings a její dceřiné společnosti (každá z nich dále jako „člen koncernu A&M“).  Obsah těchto internetových stránek vlastní a provozuje společnost A&M Holdings, která slouží jako koordinátor ve vztahu k údržbě stránek, ale neposkytuje služby klientům společnosti A&M.  Každý člen koncernu A&M je samostatnou a oddělenou právnickou osobou, která nese odpovědnost za své jednání.  S výhradou případných jiných ustanovení výslovně uvedených v písemné smlouvě uzavřené mezi vámi s členem koncernu A&M nenese společnost A&M Holdings ani žádný jiný člen koncernu A&M odpovědnost za jednání jiného člena koncernu A&M.

Tento dokument představuje aktuální Podmínky užívání těchto Internetových stránek, které se mohou změnit, aniž byste na to byl(a) zvlášť upozorněn(a). Změní-li společnost A&M tyto Podmínky podstatným způsobem, zobrazí na svých internetových stránkách upozornění po dobu třiceti (30) dnů od data zavedení takové změny.

Dovolený způsob užívání
Jsme oprávněni bez předchozího upozornění omezit váš přístup nebo vám odebrat právo používat tyto Internetové stránky. Tyto Internetové stránky jste oprávněni používat pouze v souladu se zákonem a nejste oprávněni nijak narušovat nebo měnit tyto Internetové stránky ani žádný s nimi související software, hardware, servery nebo způsob, jakým tyto Internetové stránky používají třetí osoby, ani do nich zasahovat. Pro jistotu prosím zkontrolujte, zda je to, jak tyto Internetové stránky používáte, v souladu s veškerými příslušnými místními, státními a federálními zákony a předpisy.

Jakékoli textové nebo grafické materiály, které okopírujete, vytisknete nebo stáhnete, vám společnost A&M poskytuje na základě licence pouze pro vaše osobní užití. Extrakce dat z internetových stránek (tzv. scraping) je přísně zakázána. Za žádných okolností nejste oprávněni měnit žádné textové nebo grafické materiály nalezené na těchto Internetových stránkách, ani z nich vytvářet odvozená díla. Porušíte-li jakékoli ustanovení těchto Podmínek, tato omezená licence automaticky zanikne.

Hypertextové odkazy
Nepodporujeme a neneseme odpovědnost za obsah nebo informace poskytnuté na jakýchkoli Internetových stránkách, které provozují jakékoli třetí osoby nezávislé na členech koncernu A&M a na které pro informaci odkazujeme pomocí hypertextového odkazu. Tím, že použijete tyto Internetové stránky k tomu, abyste prostřednictvím zde poskytnutého odkazu vstoupili na jiné internetové stránky, berete na vědomí, že nejste oprávněni vznést proti společnosti A&M žádný nárok ani se jakýmkoli způsobem domáhat náhrady škody nebo ztráty způsobené takovým odkazem.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti A&M nejste oprávněni uvádět na svých internetových stránkách odkaz na jakoukoli konkrétní stránku v rámci těchto Internetových stránek. Uděluje se pouze povolení odkazovat z vašich internetových stránek na domovskou stránku společnosti A&M na adrese https://www.alvarezandmarsal.com. Dále nejste bez výslovného písemného souhlasu společnosti A&M zobrazovat žádné informace z Internetových stránek v rámech na jiných stránkách (tzv. framing). O příslušný souhlas můžete požádat e-mailem na adrese paní Linda Orton . Takto udělené povolení odkazovat na domovskou stránku společnosti A&M lze kdykoli odvolat bez uvedení důvodu. Dále nejste oprávněni odkazovat na naše Internetové stránky na žádných stránkách, které (i) porušují jakékoli právní nebo správní předpisy a/nebo (ii) porušují patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví jiných osob nebo porušují jakákoli práva jiných osob na soukromí, ochranu osobnosti nebo jiná osobnostní práva a/nebo (iii) obsahují pomlouvačné, obscénní, výhružné, násilné nebo nenávistné informace nebo vyjádření.

Duševní vlastnictví
Loga ALVAREZ & MARSAL, ALVAREZ & MARSAL a A&M jsou ochrannými známkami pro služby společnosti A&M. Ostatní ochranné známky, které se vyskytují na těchto Internetových stránkách, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Používání jakýchkoli ochranných známek ve vlastnictví společnosti A&M nebo používání známek společnosti A&M v podobě metatagů bez výslovného písemného souhlasu společnosti A&M je přísně zakázáno.

Souhrnný a individuální obsah těchto Internetových stránek, včetně zejména textů, fotografií, grafických zobrazení a jiných materiálů („Dílo“) je chráněn zákony Spojených států amerických a zahraničním autorským právem. S výhradou rozsahu uvedeného níže nejste držiteli žádného práva ani licence k reprodukování, kopírování, úpravě, publikaci nebo přenosu Díla bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Společnost A&M vám neuděluje žádné výslovné nebo konkludentní právo z žádné z jejích ochranných známek, autorských práv ani žádných jiných chráněných informací, které se objeví na Internetových stránkách. Bude-li vám udělen jakýkoli souhlas s používáním ochranných známek nebo autorských práv společnosti A&M, uznáváte, že na vás touto skutečností nepřecházejí žádná vlastnická práva k takovým ochranným známkám nebo autorským právům.

Vyloučení odpovědnosti
Tyto Internetové stránky používáte na vlastní riziko. Společnost A&M nemá žádnou povinnost ani vnitřní pravidlo týkající se aktualizace jakýchkoli informací na těchto Internetových stránkách, a proto se nedoporučuje vycházet z toho, že jsou jakékoli informace nebo prohlášení aktuální ke dni, kdy na Internetové stránky vstupujete. Ke změnám grafických a textových materiálů dostupných na těchto Internetových stránkách a/nebo změnám služeb nabízených společností A&M, které jsou zde popsány, může docházet bez upozornění. Materiály dostupné na těchto Internetových stránkách mohou také obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.

Společnost A&M nezaručuje, že veškeré poskytnuté osobní informace zůstanou důvěrné (viz Zásady ochrany soukromí, které se k těmto internetovým stránkám vztahují). Společnost A&M nezaručuje, že nedojde k žádným chybám při přenosu informací na Internetové stránky a z nich. Společnost A&M dále nezaručuje, že informace, které získáte z těchto Internetových stránek, jsou správné nebo spolehlivé, ani že tyto Internetové stránky neobsahují žádné počítačové viry ani jiné škodlivé mechanismy.

Zavazujete se, že se vzdáváte jakýchkoli případných nároků proti naší společnosti na náhradu škody vzniklé v důsledku užívání těchto Internetových stránek. Společnost A&M je však oprávněna vznést nároky proti vám, a to z důvodu používání těchto Internetových stránek v rozporu s našimi zásadami, jak jsou na těchto Internetových stránkách zveřejněny. Dále se zavazujete odškodnit nás za jakékoli nároky, které proti nám budou případně vzneseny na náhradu škody, která vznikla používáním těchto Internetových stránek nebo porušením našich Podmínek, jak je společnost A&M na těchto Internetových stránkách zveřejnila. Tyto Internetové stránky řídí společnost A&M ze svého sídla v New Yorku ve Spojených státech amerických. Společnost A&M nečiní žádné prohlášení ani nevydává žádnou záruku o tom, že jsou materiály na těchto Internetových stránkách vhodné nebo je lze použít kdekoli mimo Spojené státy americké. Osoby, které se rozhodnou navštívit tyto Internetové stránky z jiných států tak činí z vlastní iniciativy a nesou odpovědnost za to, aby takové jednání bylo v souladu s místními zákony v rozsahu, ve kterém jej tyto zákony případně upravují. Jakékoli nároky týkající se těchto Internetových stránek se řídí zákony státu New York a související řízení lze vést pouze před federálními nebo státními soudy ve státě New York. Souhlasem s těmito Podmínkami se tedy zavazujete, že se v souvislosti s jakýmikoli nároky vzniklými z užívání těchto Internetových stránek podřídíte soudní příslušnosti výše uvedených soudů.

Obsah těchto Internetových stránek netvoří součást žádné smlouvy následně uzavřené s jakoukoli smluvní stranou, která od společnosti A&M kupuje výrobky nebo služby.

TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY A MATERIÁLY SE POSKYTUJÍ „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZPLATNĚ A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO KONKLUDENTNÍCH. SPOLEČNOST A&M V PLNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE ZÁKONA VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO KONKLUDENTNÍ. JE-LI V DŮSLEDKU UŽITÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO MATERIÁLŮ NA NICH OBSAŽENÝCH NEZBYTNÁ OPRAVA NEBO VÝMĚNA ZAŘÍZENÍ NEBO DAT, NENESE SPOLEČNOST A&M ZA TAKOVÉ NÁKLADY ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

SPOLEČNOST A&M NEZARUČUJE PŘESNOST, SPOLEHLIVOST, ÚPLNOST NEBO UŽITEČNOST ŽÁDNÝCH INFORMACÍ, KTERÉ SE NA TĚCHTO BEZPLATNÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH NACHÁZEJÍ. SPOLEČNOST A&M NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V MATERIÁLECH NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH BUDOU K DISPOZICI, BUDOU FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BUDOU PROSTÉ VAD, ŽE VADY BUDOU ODSTRANĚNY NEBO ŽE MATERIÁLY, INTERNETOVÉ STRÁNKY ČI SERVERY, KTERÉ JE ZPŘÍSTUPŇUJÍ, BUDOU PROSTY VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKŮ.  VEŠKERÉ NÁKLADY NA VEŠKERÉ NEZBYTNÉ OPRAVY A ÚPRAVY PŘEJÍMÁTE VY (A NIKOLI SPOLEČNOST A&M).

Vyloučení odpovědnosti a následné škody
SPOLEČNOST A&M, JEJÍ DODAVATELÉ ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ OSOBY UVEDENÉ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ŠKODU (VČETNĚ ZEJMÉNA VEDLEJŠÍ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÉHO ZISKU, ČI ŠKODY, KE KTERÉ DOŠLO V DŮSLEDKU ZTRÁTY DAT ČI PŘERUŠENÍ PROVOZU), K NÍŽ DOŠLO V DŮSLEDKU UŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI UŽITÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK A MATERIÁLŮ, AŤ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINÉHO PRÁVNÍHO INSTITUTU A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST A&M NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉTO ŠKODY UPOZORNĚNA ČI NIKOLI.

Zásady ochrany soukromí
Součást těchto Podmínek tvoří naše Zásady ochrany soukromí. 

Úplné ujednání
Tyto Podmínky představují veškerá ujednání mezi vámi a společností A&M týkající se přístupu k Internetovým stránkám a jejich užití a nahrazují jakákoli předchozí nebo současná prohlášení nebo dohody. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena těmito Podmínkami, jsou vyhrazena společnosti A&M.